นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา / รองประธานกรรมการคนที่ ๑ นายโสภณ สมานเดชา/รองประธานกรรมการคนที่ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โพสต์15 มิ.ย. 2562 20:39โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา / รองประธานกรรมการคนที่ ๑
นายโสภณ สมานเดชา/รองประธานกรรมการคนที่ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยมี คณะ กต.ตร.จังหวัดสงขลา ตามคำสั่ง กต.ตร. จังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๕๑/๒๕๖๒ ลง ๘ พ.ค.๖๒ จำนวน ๓๐ ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย บทบาท แนวทางการปฏิบัติ และ อำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙
Comments