ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

โพสต์19 พ.ย. 2562 08:01โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๙ พ.ย.๖๒  แต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา/รองประธานกรรมการคนที่ ๑
นายโสภณ สมานเดชา/รองประธานกรรมการคนที่ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยมี คณะ กต.ตร.จังหวัดสงขลา ตามคำสั่ง กต.ตร. จังหวัดสงขลา ที่ ๑๘๕๑/๒๕๖๒ ลง ๘ พ.ค.๖๒ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย บทบาท แนวทางการปฏิบัติ และ อำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙
Comments