วิสัยทัศน์และพันธกิจ

                                      

 วิสัยทัศน์

                   “เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

   ตำรวจมือ อาชีพ  ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถรู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่านายที่แท้จริงของข้าราชการตำรวจคือประชาชนทั้งประเทศ

พันธกิจ

                 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท   ผู้สำเร็จ   ราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

               2. บังคับใช้กฎหมาย   อำนวยความยุติธรรม  ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

             3. รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

              4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม

                 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ

        6. ปฏิบัติภารกิจ   และช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 
Comments